یک رفتار اشتباه از نابغه های که در کنکور رد شدند یک شخص بعد کنکور خود و قبل از نیجه آزمون نسبت به هر تماس بر روی گوش اش چه احساسی خواهد داشت؟ شاید انتظاز نداشته باشید که من بخواهم درباره کنکور محصولی آماده کرده باشم و کاملا…

ادامه مطلب ...